Dołącz do nas

PL DE EN
Image Alt

Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera

(z dnia 20.04.2020)

 

1. DEFINICJE

 1. Restauracje.Kolobrzeg.pl KRS Web Development Krystian Syryca, z siedzibą w: Kołobrzeg (78-100), ul. Obrońców Westerplatte 19/u24, NIP 671-168-81-69, REGON 321027520.
 2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez restauracje.kolobrzeg.pl Użytkownikom informacji o rabatach i promocjach w ramach Serwisu, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 3. Serwis – serwis internetowy pod adresem https://restauracje.kolobrzeg.pl;
 4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez restauracje.kolobrzeg.pl usługi drogą elektroniczną;

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez restauracje.kolobrzeg.pl na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera Użytkownik wykonuje następujące czynności:
 4. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
 5. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
 6. wysyła zgłoszenie do restauracje.kolobrzeg.pl,
 7. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
 8. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy restauracje.kolobrzeg.pl a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest restauracje.kolobrzeg.pl. restauracje.kolobrzeg.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem https://restauracje.kolobrzeg.pl/polityka-prywatnosci/

4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail  info@restauracje.kolobrzeg.pl lub adres siedziby restauracje.kolobrzeg.pl.
 2. Restauracje.kolobrzeg.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 3. Odpowiedź na reklamację restauracje.kolobrzeg.pl kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Restauracje.kolobrzeg.pl może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności restauracje.kolobrzeg.pl lub formy działalności restauracje.kolobrzeg.pl) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.

 

Register

You don't have permission to register

trzynaście + 15 =